ابراز امیدواری مدیر عامل شرکت مس از بهبود شرایط اقتصادی تا پایان سال

۹۴/۱۰/۱۳ شماره 2236 ۲۲۳۶
شماره 2236 ۲۲۳۶
کرمان امروز شماره ۲۲۳۶ ۹۴/۱۰/۱۳