ابراز تمایل عمانی ها برای سرمایه گذاری در گردشگری کرمان

۹۴/۱۰/۱۵ شماره 41 ۴۱
شماره 41 ۴۱
اقتصاد کرمان شماره ۴۱ ۹۴/۱۰/۱۵۳


۱۱۸

PDF