ابقای وزیر کشور و عدم معرفی وزیر زن مغایر با وعده های روحانی

۹۶/۰۶/۰۶ شماره 22 ۲۲
شماره 22 ۲۲
روشنفکری شماره ۲۲ ۹۶/۰۶/۰۶