ابلاغ مراتی ثبت «خانه شهر» به استانداری کرمان

۹۶/۰۵/۱۱ شماره 2252 ۲۲۵۲
شماره 2252 ۲۲۵۲
ندای وحدت شماره ۲۲۵۲ ۹۶/۰۵/۱۱