اجاره بهاء در کرمان غیر واقعی است

۹۵/۰۳/۲۶ شماره 625 ۶۲۵
شماره 625 ۶۲۵
امیدکرمان شماره ۶۲۵ ۹۵/۰۳/۲۶