اجرای برجام از تصویب آن آسان تر نیست

۹۴/۰۸/۰۹ شماره 503 ۵۰۳
شماره 503 ۵۰۳
استقامت شماره ۵۰۳ ۹۴/۰۸/۰۹