اجلاس نماز شمال کرمان

۹۵/۰۸/۱۵ شماره 2073 ۲۰۷۳
شماره 2073 ۲۰۷۳
ندای وحدت شماره ۲۰۷۳ ۹۵/۰۸/۱۵