اجماع دولت و بخش خصوصی بر گره گشایی از گردشگری

۹۵/۰۸/۱۱ شماره 58 ۵۸
شماره 58 ۵۸
اقتصاد کرمان شماره ۵۸ ۹۵/۰۸/۱۱