احتمال بررسی حساب بانکی متقاضیان یارانه نقدی

۹۶/۱۰/۰۹ شماره 2349 ۲۳۴۹
شماره 2349 ۲۳۴۹
ندای وحدت شماره ۲۳۴۹ ۹۶/۱۰/۰۹