احتمال برگزاری حج تمتع بدون زائران ایرانی

۹۵/۰۱/۱۶ شماره 592 ۵۹۲
شماره 592 ۵۹۲
پیام ما شماره ۵۹۲ ۹۵/۰۱/۱۶