احتمال زنده بودن مسافران هواپیما پس از سقوط زیر صفر است

۹۶/۱۲/۰۶ شماره 2390 ۲۳۹۰
شماره 2390 ۲۳۹۰
ندای وحدت شماره ۲۳۹۰ ۹۶/۱۲/۰۶