احتمال سفر رییس جهور به کرمان در آدر ماه سال جاری

۹۴/۰۸/۲۳ شماره 493 ۴۹۳

۴۹۳

۱۱۲
شماره 493 ۴۹۳
پیام ما شماره ۴۹۳ ۹۴/۰۸/۲۳۲


۱۱۲

PDF