احداث تقاطع غیر هم سطح طهماسب آباد خلاف است

۹۵/۰۲/۲۵ شماره 527 ۵۲۷
شماره 527 ۵۲۷
استقامت شماره ۵۲۷ ۹۵/۰۲/۲۵