احداث خط ریلی کرمان_سیرجان به توافق رسید

۹۴/۱۲/۰۲ شماره 682 ۶۸۲
شماره 682 ۶۸۲
نگین سیرجان شماره ۶۸۲ ۹۴/۱۲/۰۲