احزاب باید معطوف به خدمت باشند نه معطوف به قدرت

۹۴/۱۰/۲۰ شماره 2241 ۲۲۴۱
شماره 2241 ۲۲۴۱
کرمان امروز شماره ۲۲۴۱ ۹۴/۱۰/۲۰