احمدعلی مقدم مسئولیت ستاد انتخاباتی سید مصطفی میرسلیم و نامزد حزب موتلفه اسلامی در استان کرمان را بر هده گرفت

۹۶/۰۲/۰۹ شماره 147 ۱۴۷

۱۴۷

۲۰
شماره 147 ۱۴۷
هفتواد شماره ۱۴۷ ۹۶/۰۲/۰۹