احکام حدود 5 هزار پذیرفته آزمون استخدامی سال گذشته صادر شد

۹۵/۰۹/۱۶ شماره 2092 ۲۰۹۲
شماره 2092 ۲۰۹۲
ندای وحدت شماره ۲۰۹۲ ۹۵/۰۹/۱۶