احیای جازموریان با انتقال اب از دریای عمان

۹۵/۰۵/۲۳ شماره 695 ۶۹۵

۶۹۵

۳۸
شماره 695 ۶۹۵
پیام ما شماره ۶۹۵ ۹۵/۰۵/۲۳