اختصاص اعتبار برای فعال سازی واحد های تولیدی راکد در کرمان

۹۵/۰۲/۲۶ شماره 625 ۶۲۵
شماره 625 ۶۲۵
پیام ما شماره ۶۲۵ ۹۵/۰۲/۲۶