اختصاص تسهیلات برای پسته استان تا کنون

۹۵/۰۷/۱۸ شماره 638 ۶۳۸
شماره 638 ۶۳۸
امیدکرمان شماره ۶۳۸ ۹۵/۰۷/۱۸