اختصاص شش هزار ملیارد برای اتمام طرح های نیمه تمام

۹۴/۰۸/۱۱ شماره 483 ۴۸۳

۴۸۳

۹۵
شماره 483 ۴۸۳
پیام ما شماره ۴۸۳ ۹۴/۰۸/۱۱