اختصاص 200 میلیارد تومان اعتبار به بخش کشاورزی

۹۶/۰۶/۱۱ شماره 587 ۵۸۷
شماره 587 ۵۸۷
استقامت شماره ۵۸۷ ۹۶/۰۶/۱۱