اختصاص 29 میلیارد تومان به سرمایه گذاری صنعت بسته بندی خرما در بم

۹۶/۰۸/۰۱ شماره 25 ۲۵
شماره 25 ۲۵
روشنفکری شماره ۲۵ ۹۶/۰۸/۰۱