اختصاص 39 میلیارد تومان به سرمایه گذاری در صنعت بسته بندی خرما

۹۶/۰۸/۰۳ شماره 172 ۱۷۲

۱۷۲

۲۰
شماره 172 ۱۷۲
طلوع بم شماره ۱۷۲ ۹۶/۰۸/۰۳