اختصاص 72 میلیارد تومان اعتبار بعنوان یارانه سود سرمایه گذاران در کرمان

۹۶/۰۶/۱۱ شماره 190 ۱۹۰

۱۹۰

۱۲
شماره 190 ۱۹۰
هفتواد شماره ۱۹۰ ۹۶/۰۶/۱۱