اختلاف استاندار و شورای شهر کرمان در جلسات علنی به همدلی در جلسه غیر علنی تبدیل شد

۹۵/۰۳/۱۸ شماره 643 ۶۴۳
شماره 643 ۶۴۳
پیام ما شماره ۶۴۳ ۹۵/۰۳/۱۸