اخذ دیر کرد بانک ها حرام است چرا کسی توجه نمیکند؟

۹۶/۰۶/۱۵ شماره 2276 ۲۲۷۶
شماره 2276 ۲۲۷۶
ندای وحدت شماره ۲۲۷۶ ۹۶/۰۶/۱۵