اداره دارایی برخی صنوف را با مبالغ هنگفتی جریمه کرد

۹۶/۰۷/۲۲ شماره 115 ۱۱۵
شماره 115 ۱۱۵
نسیم امید شماره ۱۱۵ ۹۶/۰۷/۲۲