ارتقاء و افزایش مهارت و توان نیروی دوره های آموزشی و ارتقاء تخصص افراد در مسیر افزایش بهره وری

۹۶/۰۹/۱۳ شماره 2334 ۲۳۳۴
شماره 2334 ۲۳۳۴
ندای وحدت شماره ۲۳۳۴ ۹۶/۰۹/۱۳