ارزیابی کارنامه 3 ساله دولت در استان کرمان

۹۵/۰۶/۰۳ شماره 52 ۵۲
شماره 52 ۵۲
اقتصاد کرمان شماره ۵۲ ۹۵/۰۶/۰۳