از تورم 40 درصد به 10 درصد رسیدیم

۹۵/۰۳/۰۹ شماره 6 ۶
شماره 6 ۶
نگین سیرجان شماره ۶ ۹۵/۰۳/۰۹