از کار آفرینان برتر استان کرمان تجلیل شد

۹۴/۰۸/۳۰ شماره 499 ۴۹۹

۴۹۹

۷۲
شماره 499 ۴۹۹
پیام ما شماره ۴۹۹ ۹۴/۰۸/۳۰