اسامی منتخبان شورای شهر کرمان اعلام شد

۹۶/۰۳/۰۱ شماره 2201 ۲۲۰۱
شماره 2201 ۲۲۰۱
ندای وحدت شماره ۲۲۰۱ ۹۶/۰۳/۰۱