اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر کرمان

۹۶/۰۲/۲۴ شماره 2195 ۲۱۹۵
شماره 2195 ۲۱۹۵
ندای وحدت شماره ۲۱۹۵ ۹۶/۰۲/۲۴