استاندارکرمان: برخی به دلایل منافع شخصی در فضای مجازی برای استانداری حاشیه می سازند

۹۴/۰۹/۲۵ شماره 517 ۵۱۷

۵۱۷

۶۳
شماره 517 ۵۱۷
پیام ما شماره ۵۱۷ ۹۴/۰۹/۲۵