استاندار موجب صرفه جویی در منابع میشود

۹۵/۰۷/۲۷ شماره 56 ۵۶
شماره 56 ۵۶
اقتصاد کرمان شماره ۵۶ ۹۵/۰۷/۲۷