استاندار کرمان : ائمه جمعه منادی وحدت باشند نه منادی تفرقه

۹۵/۰۷/۲۶ شماره 747 ۷۴۷
شماره 747 ۷۴۷
پیام ما شماره ۷۴۷ ۹۵/۰۷/۲۶