استاندار کرمان ابقا شد

۹۶/۰۶/۲۷ شماره 2283 ۲۲۸۳
شماره 2283 ۲۲۸۳
ندای وحدت شماره ۲۲۸۳ ۹۶/۰۶/۲۷