استاندار کرمان از افتتاح کارخان نورد فولاد برسیر در شش ماه آینده خبر داد

۹۴/۱۱/۱۵ شماره 559 ۵۵۹
شماره 559 ۵۵۹
پیام ما شماره ۵۵۹ ۹۴/۱۱/۱۵