استاندار کرمان از شورای، شهر اجازه نمیدهیم افرادی مانع توسعه شوند

۹۴/۱۲/۱۸ شماره 33 ۳۳
شماره 33 ۳۳
فردای کرمان شماره ۳۳ ۹۴/۱۲/۱۸