استاندار کرمان: ایجاد شغل و اشتغالزایی در شرایط کنونی کشور یکی از مصادیق واقعی ایثارگری است

۹۶/۰۵/۲۸ شماره 188 ۱۸۸

۱۸۸

۱۸
شماره 188 ۱۸۸
هفتواد شماره ۱۸۸ ۹۶/۰۵/۲۸