استاندار کرمان : بانک ها ی استتان نسبت به مصوبات کارگروه رفع موانع تولید اهتمام نمایند

۹۵/۰۹/۰۷ شماره 351 ۳۵۱
شماره 351 ۳۵۱
تناوران شماره ۳۵۱ ۹۵/۰۹/۰۷