استاندار کرمان بعد از انتخابات طرح های اقتصادی را دنبال می کنیم

۹۴/۱۱/۲۷ شماره 32 ۳۲
شماره 32 ۳۲
فردای کرمان شماره ۳۲ ۹۴/۱۱/۲۷