استاندار کرمان بهر برداری پروژه ملی گردشگری خبر تا پایان سال جاری

۹۶/۰۵/۲۴ شماره 2262 ۲۲۶۲
شماره 2262 ۲۲۶۲
ندای وحدت شماره ۲۲۶۲ ۹۶/۰۵/۲۴