استاندار کرمان تاکید کرد : خِرد گرایی دولت یازدهم در حوزه اقتصاد

۹۶/۰۲/۰۶ شماره 69 ۶۹
شماره 69 ۶۹
اقتصاد کرمان شماره ۶۹ ۹۶/۰۲/۰۶