استاندار کرمان تاکید کرد: مسئولین انتقاد پذیر باشند

۹۶/۰۴/۳۱ شماره 92 ۹۲
شماره 92 ۹۲
عصر روابط عمومی شماره ۹۲ ۹۶/۰۴/۳۱