استاندار کرمان تغییر نخواهد کرد

۹۶/۰۸/۰۶ شماره 2309 ۲۳۰۹
شماره 2309 ۲۳۰۹
ندای وحدت شماره ۲۳۰۹ ۹۶/۰۸/۰۶