استاندار کرمان : حرکت در حوزه اشتغال و تولید آسیب های اجتماعی را کاهش میدهد

۹۶/۰۱/۲۱ شماره 63 ۶۳
شماره 63 ۶۳
ندای اعتدال کرمان شماره ۶۳ ۹۶/۰۱/۲۱