استاندار کرمان خطاب به اعضای شورای شهر : پروژه های عمرانی را سیاسی نکنید

۹۴/۱۱/۱۲ شماره 556 ۵۵۶
شماره 556 ۵۵۶
پیام ما شماره ۵۵۶ ۹۴/۱۱/۱۲