استاندار کرمان در آیین گشایش کافه گالری آزاد مطرح کرد؛ کمیته رفع موانع فعالیت های فرهنگی تشکیل می شود

۹۵/۰۳/۰۱ شماره 528 ۵۲۸
شماره 528 ۵۲۸
استقامت شماره ۵۲۸ ۹۵/۰۳/۰۱